ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2006 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา     
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น