ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

                                   
                                          ✌ หลักการเขียนโปรแกรม ✌                                       
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นหลักโดยส่วนใหญ่จะมีประมาณ 6 ขั้นตอนหลักเช่น 1.วิเคราะห์ว่าเราจะทำโปรแกรมแบบไหน และเราจะต้องเก็บข้อมูลแบบไหนบ้าง 2.ออกแบบหน้าตา ดูข้อมูลว่ามีการเก็บแบบไหน 3.การเขียนโค้ด การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ให้มันทำตามที่เราตั้งไว้ 4.การทดสอบ หรือการเทสโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานผิดปกติไหมเช่น bug 5.จัดทำเอกสาร วิธีใช้งาน 6.วิธีบำรุงรักษา หรือตัวแก้บัค เป็นต้น เขาสามารถสั่งงานโปรแกรมผ่าน ฮาร์ตแวร์ คือ พวกเม้า ครีบอร์ด ลำโพง หรือส่วนที่เราจับต้องได้ โดยเราต้องสั่งผ่านเครื่องจักร (Machine lang)โดยจะมีค่าสัญญาณ 0 กับ 1 ต่อไป ภาษาระดับต่ำ (low Level) คำสั่งจะมีตัวอักษรเข้ามาแทรก ภาษาระดับสูง (high) เป็นภาษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ภาษา C ,java เป็นต้น

                                    👉  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 👈                              


⇒ซอฟแวร์ คือ เป็น เป็นองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้โดยตรงเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และยังมีการใช้งานในเครื่องยนต์  หุ่นยนต์ โทรศัพท์  ให้ทำงานตามที่เราสั่ง จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประยุกต์ และ ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ จะช่วยในการจัดการคอมพิวเตอร์ การแสดงผลในจอภาพ การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การประสานงานกับ วอฟแวร์ประยุกต์ จัดการอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกยังแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1.ระบบปฏิบัติการ 2.ตัวแปลภาษา 3.ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยตรง จะแบ่งแตกเป็นอีก 3 ประเภท
  • ระบบปฏิบัติการ
  • แปลภาษา
  • ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
⇒ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ที่ต่อพวงกับคอมพิวเตอร์เช่น เม้า คีย์บอร์ด จอภาพ ที่จับต้องได้ ฮาร์ดแวร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 1.หน่วยรับข้อมูลซึ่งจะรับข้อมูลมาจากผู้ใช้แล้วส่งต่อมาที่ 2.หน่วยประมวลผลเพื่อทำการประมวลจากนั้นจะนำข้อมูลออกมาส่งต่อ 3.แสดงผลจะรับจากข้อ2 เพื่อนำมาแสดงผลออกจอ มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์สำคัญกัน 
•    คีย์บอร์ด ทำหน้าที่พิมพ์ออกมาเขียนเป็นตัวอักษรต่างๆ 
•    เมาส์ เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล ที่จำเป็นต่อคอมพิวเตอร์มาก เช่นถ้าเราอยากจะเข้าอะไรเราก็ต้องใช้เมาส์ในการเข้าโปรแกรมต่างๆ 
•    จอภาพ ทำหน้าที่แสดงผลที่แสดงเป็นภาพให้เราได้เห็นจะแสดงผลออกมาเป็นหลอดไฟ led จะเป็นจุดเล็กๆหลายจุดเรียกว่าพิกเซล  
•    ลำโพง เป็นอุปกรณ์แสดงผลออกมาเป็นเสียง เช่น เสียงเตือน เสียงเพลง ซึ่งถ้าเราอยากได้ยินเสียงเราสามารถนำลำโพงไปต่อเพิ่มเติมได้  
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2006 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา     
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา